Motortrafikled


En motortrafikled är en väg som har särskild skyltning och särskilda regler som innebär att endast motorfordon som inte är långsamtgående får färdas på den, och oftast många fler regler. Motortrafikleder är normalt (och alltid i Sverige) fria från korsningar i samma plan, men enligt FN:s konventioner behöver de inte det. En motortrafikled är relativt ofta mötesfri, men långt ifrån alltid. Sedan 1990-talet har de flesta motortrafikleder i Sverige byggts om och fått mitträcken, vilket innebär att de blivit mötesfria, växelvis indelade i 2+1 körfält. Sådana vägar är inte vanliga i andra länder, eftersom de där vanligen inte byggts med så breda vägrenar. En motortrafikled är i normalfallet smalare än en motorväg, men inte alltid.

Särskilda regler för motortrafikled

Särskilda trafikregler för motortrafikled i Sverige gäller i stort sett över hela Europa med vissa avvikelser.

I allmänhet gäller att:

  • endast motorfordon eller motorfordon med tillkopplat fordon som är konstruerade för och får framföras med en hastighet av minst 40 kilometer i timmen får färdas på motortrafikled, det vill säga ej gående, cykel, moped (inkl. moped, klass I) eller traktor etc...
  • fordon får föras in på en motortrafikled endast vid vägens början eller på en påfartsväg och föras av motortrafikleden endast på en avfartsväg eller vid dess slut
  • fordon får inte föras på eventuell skiljeremsa eller på en tvärgående förbindelseväg mellan körbanorna. Ibland finns ingen skiljeremsa på en motortrafikled. Mitträcken som är monterade i asfalten räknas också som skiljeremsa
  • fordon får inte vändas eller backas på motortrafikled
  • fordon får inte stannas eller parkeras annat än på platser som utmärkts med ett vägmärke som parkerings- eller rastplats. (gäller även Norge där det förekommer plankorsningar. En grundregel är att man får stanna om det är nödvändigt på grund av trafiken, t.ex. väjningsplikt eller kö) Bussar i linjetrafik får dock stannas vid särskilt anordnade hållplatser.

Det finns i Sverige ingen lagregel om hastighetsgräns på motortrafikled utöver vad som gäller vanliga vägar (70 km/h om inget annat anges). Den vanligaste hastighetsgränsen på motortrafikled i Sverige är 100 km/h. Se Lista över motortrafikleder i Sverige för en lista. Vissa länder har fastställda standardgränser, till exempel Polen med 110 för motortrafikled med mittremsa och minst 2+2 filer och 100 annars. I Tyskland förekommer fri fart på vissa motortrafikleder utformade som motorvägar, såvida det inte är skyltat om begränsad hastighet.

Motortrafikled Motortrafikled upphör
Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled börjar anges avståndet på en tilläggstavla. Märket kan även vara infogat i ett lokaliseringsmärke. Används märket som förberedande upplysning om att en motortrafikled upphör anges avståndet på en tilläggstavla. Märket används inte när en motortrafikled övergår i motorväg.Källhänvisning

STR Service (2014). Körkortsboken. 25 upplagan. STR: Landskrona.

STR Service (2013). Du och jag i trafiken. 31 upplagan. STR: Landskrona.

Kristiansson, L. & Åhsblom, Å. (2009). Teoriboken. Upplaga 13. Liber: Stockholm